Lịch Trình Thánh Lễ Và Rửa Tội Trẻ Em Tháng 03 Và Tháng 04 Năm 2014

Eighth Sunday in Ordinary TimeMarch 1st & 2nd

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Paolo Gobbo
(Frere An Phong reflects)

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen
(Dcn. Tho Assists)
(Frere An Phong reflects)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Fr. Hy Nguyen preaches)

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen
(Fr. Hy Nguyen preaches)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh
(Fr. Hy Nguyen preaches)

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh
(Frere An Phong reflects)

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Fr. Hy Nguyen preaches)

Silver Creek High School Gym

10:00AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen
(Frere An Phong reflects)

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM  & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen
(Fr. Hy Nguyen preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Fr. Hy Nguyen preaches)

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen
(Frere Thanh reflects)

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen
(Frere An Phong reflects)

Ash WednesdayMarch 5th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

7:30AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

9:00AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

5:30PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

7:00PM (Eng/Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

8:30PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

St. John the Baptist

5:00PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

St. Victor

5:30PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

St. Frances Cabrini

8:30PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

First Sunday of LentMarch 8th & 9th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Paolo Gobbo
(Fr. Loi Huynh Preaches)

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen
(Fr. Andrew V Nguyen Preaches)

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Paul Duong Luu ***
(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen
(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Dcn. Tho Assits)(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Paul Luu Duong ***(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

12:00 PM &  7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Andrew Vu nguyen Preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Tĩnh Tâm Mùa ChayMarch 12th – 14th

Location

Time

Presider

Silver Creek High School Statidum

March 12th  – 14th
7:00PM – 9:00PM

Fr. Hương Xuân Nguyễn

Second Sunday of LentMarch 15th & 16th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Paolo Gobbo(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Paul Duong Luu ***
(Dcn. Tho Assists)(Fr. Loi Huynh Preaches)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Nguyen(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Paul Luu Duong ***(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen(Fr. Loi Huynh Preaches)

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo(Fr. Loi Huynh Preaches)

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

St. Victor  (Sunday)

7:00 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen(Fr. Andrew Vu Nguyen Preaches)

Giải Tội Mùa ChayMarch 19th – 21st

Location

Time

Presider

Trung Tâm Công Giáo

Tháng 3 ngày 19 tới ngày 21 7:00PM

Qúy Cha Việt Nam

Third Sunday  of LentMarch 22nd & 23rd

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Dcn. Tho Preaches)

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen (Dcn. Tho Preaches)

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Lợi Huỳnh

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Lợi Huỳnh

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vũ Nguyễn

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen
(Dcn. Tho Preaches)

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Thất Sơn Nguyen

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Anthony Tân Nguyễn

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Anthony TânNguyễn

Fourth Sunday of LentMarch 29th & 30th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Paolo Gobbo

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen ***

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen ***

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Fifth Sunday of LentApril 5th & 6th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh
(Dcn. Tho Preaches)

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

     

Trung Tâm Công Giáo

(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Palo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM &  7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh(Dcn. Tho Peaches)

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh(Dcn. Tho Preaches)

Palm Sunday of the Lord’s Passion (Lễ Lá)April 12th & 13th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Trung Tâm Công Giáo (Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh
(Dcn. Tho Assits)

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Holy Thursday April 17th

Location

Time

Presider

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

5:15PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

7:00PM (Eng/Span)

Fr. Paolo Gobbo

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

9:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

St. John The Baptist **

4:30PM (Viet) **

Fr. Tran Nguyen

St. Victor *

9:30PM  (Viet) *

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. Frances Cabrini

10:00PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

 

(*) Xin Đừng đến sớm qúa 15 phút trước phụng vụ.

(**) Xin đừng lâu hơn 1 tiếng phụng vụ.

Good FridayApril 18th

Location

Time

Presider

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

12:00PM (Eng/Span)
(Station of the Cross & Communion Service)

Fr. Paolo Gobbo

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

3:00PM (Viet)
(Đi đàng Thánh Giá và Phụng Vụ Thánh Thể)

Fr. Loi Huynh

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

5:30PM (Eng/Span)
(Communion Service with Passion Play)

Fr. Paolo Gobbo

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

7:30PM (Viet)
(Phụng Vụ Thánh Thể)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall (St. Patrick School)

9PM – MidnightVeneration --Viếng Xác Chúa

N/A

St. Frances Cabrini

5:00PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. John The Baptist **

5:00PM (Viet) **

Fr. Tran Nguyen

St. Victor

5:30PM (Viet)

Fr. Loi Huynh


THÂN MỜI TOÀN  THỂ GIÁO DÂN ĐẾN THAM DỰ

      NGHI THỨC KÝ HỢP ĐỒNG KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GIÁO XỨ VIỆT NAM ĐỨC MẸ LA VANG

Đức Giám Mục Patrick  J McGrath và công ty kiến trúc

Trong khuôn viên Giáo xứ

2:00PM                                 Nghi thức cầu nguyện

        2:30PM                                 Hợp đồng kiến trúc được ký

                   3:00PM                                 Tiệc nhẹ chúc mừng với champagne

 

Easter Sunday – The Resurrection of the Lord (Đại Lễ Phục Sinh)April 19th & 20th

Location

Time

Presider

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

8:15PM (Viet)
Rửa Tội Tân Tòng

Fr. Loi Huynh

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

10:45PM (Eng/Span)

Fr. Paolo Gobbo

Trung Tâm Công Giáo

8:15PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

St. Frances Cabrini

11:00PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. Victor *

11:00PM (Viet) *

Fr. Tran Nguyen

Trung Tâm Công Giáo
(Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Our Lady of La Vang Parking (Tent)

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Holy Family

5:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Second Sunday of EasterApril 26th & 27th

Location

Time

Presider

Flanagan Hall (St. Patrick School)

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Trung Tâm Công Giáo  (Sat.)

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen
(Dcn. Tho Assists)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Baptism (Vietnamese)  2:30PM:  Fr. Anthony  Tan Nguyen

Trung Tâm Công Giáo (Sunday)

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Vu Nguyen

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

12:00 PM & 7:00 PM (Span)

Fr. Paolo Gobbo

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Tran Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Anthony Tan Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Paolo Gobbo

St. John the Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen ***